Aylık arşivler: Kasım 2014

Vitamin E,B ve C açısından zengindir.

Antep Fıstığının Faydaları

Besin değerleri ve kalorisi yüksek bir besin olan Antep fıstığı bol miktarda protein ve mineral barındırır.
Adını,Yetiştiği ilden Gazi Şehrimizden yani Gaziantep’ten alan, antep fıstığı ağacının, yağlı ve ince kabuklu yemişine denir.
Günde 10-12 adet yenilen iç antepfıstığı,vücudun günlük yağ ihtiyacını karşılayabilmektedir.
Okumaya devam et

facebook ozellilk

Facebook’ta Yeni Özellik Site Sahiplerini Sevindirdi

Sosyal medya devi Facebook, Android uygulamasına belki de daha hiç kimsenin fark edemediği yeni bir özellik ekledi. Artık Facebook Android uygulamasında linke tıklayınca, o linke ait site veya içerik uygulamanın kendi içerisinde açılıyor.
Kullanıcıların daha fazla sosyalleşmesi ve daha iyi sosyal ağ deneyimi yaşayabilmeleri için geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Facebook, Android uygulamasına sessizce getirdiği bu yenilik sayesinde artık sitelere daha çok hit gönderecek.
Okumaya devam et

Tarihi

Türk sanat müziği nedir?

Türk sanat müziği (Klasik Türk müziği) nedir?
Klasik Türk musikisi veya Türk sanat müziği, makamlı bir Türk müzik türü. Klasik Türk Müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut üç klasik müzikten birisi olarak kabul edilirtürk sanat müziği
Etimoloji
Bu terimdeki “Türk” ve “klasik” kelimeleri, Cumhuriyet döneminde Osmanlı Devleti‘nden süregelen müziğe karşı Batı müziği taraftarlarınca ileri sürülen bazı iddialara cevap vermek için türetilmiştir. Bu iddialardan en önemlisi Osmanlı müziğinin Türklerin değil, Bizans ve İran müziği kaynaklı olduğuna dair olan tezdir. Hüseyin Sadettin Arel ve Rauf Yekta gibi Batılı müzik çevrelerince de saygın görülen kimi müzikologlar, bu iddiaları belge ve bilgilerle çürütmüşlerdir.
Cumhuriyet döneminde bu müzik geleneği genellikle gözardı edilmiş, hatta 1929 yılında 10 ay süreyle devlet radyosunda çalınması yasaklanmıştır. Bu ideolojik yaklaşımın bir sonucu olarak Klasik Türk müziğini modern yöntemlerle öğreten konservatuvarlar ancak 1970’lerde kurulabilmiştir.
Klasik Türk müziğinin adlandırılması konusunda görüş ayrılıkları vardır. Osmanlı döneminde bu müziğe sadece “musıki” denmekteydi. Nitekim bu geleneksel müziği, Cinuçen Tanrıkorur gibi “Osmanlı Müziği” olarak adlandıranlar olduğu gibi, ona “Geleneksel Türk Müziği” adını verenler de vardır.

Tarihi

Klasik Türk müziği tarihsel açıdan altı döneme ayrılabilir: oluşum dönemi, dönüşüm dönemi, klasik dönem, son klasik dönem, romantik dönem ve çağdaş dönem.
10. yüzyılda yaşamış olan Farabi’den Timurlenk’in öldüğü 1405’e kadar geçen süre, Türk müziğinin nazari (teorik) yönleriyle açıklandığı ve yazıya aktarılmaya başlandığı oluşum dönemini kapsamaktadır. Bu dönemin sonlarına doğru, çok meşhur bir üstad olan Abdülkadir Meragi, bir sonraki evrenin tohumlarını atmış, Türk müziğine yeni bir yön vermiştir.
Bunu takiben, 16. yüzyılın başından Yavuz Sultan Selim’in tahta çıktığı 1512’ye değin; anlatılageldiği şekilde, Türk müziğinin ses perdeleri ve makamları üzerinde birtakım nazari değişilikler yapılmıştır. Bu dönem, Diyar-ı Rum’un ve Balkanlar’ın üzerinde Mevlevihanelerin yapıldığı, İstanbul’un fethedildiği, Bizans İmparatorluğu kalıntıları arasına Enderun saray okulunun kurulduğu, kökleştiği ve Orta Asya’dan Ali Şir Nevai, Hüseyin Baykara, Ali Kuşçu, Şadi gibi ilim adamlarının İstanbul’a cezbedildiği bir dönüşüm dönemi, keza bir nevi rönesans olarak görülmektedir.
Klasik Türk müziği; Orta Asya, Selçuklu ve özellikle Osmanlı uygarlığının bir ürünü olarak, pek çok milletin müziklerini etkilemiş, onların müziğini de kendi potasında eritmiştir. Bunun bir sonucu olarak, klasik musıki, gerek makam sayısı ve anlayışı, gerekse formlar ve usuller bakımından çok zengin bir müzik türü olmuştur.
Bunun ardından, 15. yüzyılın başından IV. Murat’ın öldüğü 1640’a dek, doğuya düzenlenen seferler sayesinde, Osmanlı sarayında, Ortadoğu’dan getirilen müzik ve sanat adamlarının faaliyet gösterdiği bir dönem yaşanmıştır.
Itri’den (1640-1712) 1730’a kadarki zaman diliminde, Avrupai barok ve Rokoko etkilerin Osmanlı sarayına nüfuz ederek, zamanının doğu kültürüyle apayrı bir sentez oluşturduğu klasik dönem süregelmiştir. 1730’dan İsmail Dede Efendi’nin 1846’daki ölümüne dek uzanan dönem ise son klasik dönem olarak adlandırılmaktadır.
Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği yıllardan (1839) II. Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945’e kadar süren akım da romantik dönem olarak anılmaktadır.
Günümüzde Klasik Türk Müziği
Türk Sanat Müziği ile Klasik Türk Müziği birbirine yakın kavramlar olmakla birlikte; “Klasik Türk müziği”, tarihi anlayış ve geleneği temsil ederken, Batı müzik terminolojisinden ödünç alınmış “sanat müziği” kavramı ise daha çok bu musıkinin Cumhuriyet döneminde aldığı modern biçimi ifade eder.
20. yüzyılın ortalarından bugüne kadar gelen dönem çağdaş dönemdir. Bu dönemin en önemli temsilcilerinden biri Münir Nurettin Selçuk’tur. Bu dönemde kar, beste, ağır ve yürük semai gibi formlar arka planda kalırken, modern müzik anlayışına uygun kısa süreli, kısa güfteli ve hareketli şarkı ve fantezi formları Türk Sanat Müziği’ne hakim duruma gelmiştir.
Bu anlayışın Batı müziğini model alması sonucunda, koro ve konser gibi uygulamalar yaygınlık kazanmış; keman, piyano, klarnet gibi Batılı sazlar da saz heyetlerine girmiştir. ALINTII Bu modern anlayışı destekleyen unsurlardan birisi de, klasik musıkide en önemli aktarım ve anlayış aracı olan meşk geleneğinin sekteye uğramasıdır. Klasik sanatların hepsinde geçerli olan ve talebenin bir üstadın “elinden geçerek” musıkiyi öğrenmesi süreci büyük ölçüde sona ermiş, yerine modern anlayışla, nota üzerinden eser öğretilen koro ve dernekler geçmiştir.
Tasavvufi felsefeye, dolayısıyla aşkınlığa ve tefekküre dayanan klasik musıki anlayışı yerine eğlence odaklı bir müzik anlayışı yerleşmiştir. Buna rağmen klasik musıki geleneğini sürdüren ve yeni eserler verenler yok değildir. Hacı Arif Bey ile başladığı ileri sürülen modernleşme döneminde klasik üslubu ve anlayışı devam ettiren Fehmi Tokay, Zeki Arif Ergin ve Ahmet Avni Konak gibi bestekarlar da yer almıştır. Günümüzde de bu anlayışa bağlı genç bestekarlar eserler vermektedir.
Türk Sanat Müziği kamu radyo ve televizyonları kadar gazino gibi eğlence mekanlarının da temel tercihini oluşturmuş, bu nedenle kitlelere ticari açıdan da ulaşabilmiştir. Bu evrenin önemli bestecileri arasında Sadettin Kaynak, Bimen Şen, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy ve Avni Anıl sayılabilir. Türk Sanat Müziği’nin bu bestecilerden başka “piyasa müziği” olarak anılan daha popüler türevinde de bazı önemli besteciler yer almıştır. Bunlara örnek olarak Yusuf Nalkesen, Şekip Ayhan Özışık ve Teoman Alpay verilebilir. Günümüz TRT repertuarında 19 bine yakın Türk musikisi eseri bulunmaktadır.
Türk Müziğinde Enstrümanların Önemi
Türk müziğinde başlıca çalgılar şunlardır; Ud, kanun, keman, ney, tanbur, lavta, klasik kemençe, rebab, santur, kudüm, def ve zildir.
İslamiyetten sonra din adamlarının etkisiyle Mehterhane, Enderun ve sazın serbest olduğu tekkelerle şuurlu din adamlarının koruması sayesinde bu çalgılar kurtulabilmiştir.
Osmanlı klasik ve halk musikisinde kullanılan bütün telli/saplı çalgıların atası olan Kopuz’un ömrü 18.yy’a kadar devam edebilmiş, 10. ila 16. yy.lar arası çok revaçta olan Ud yerini l9.yy.’ın sonunda yeniden almak üzere 17.yy.dan itibaren Tanbur’a bırakmış,tarihi Türk harpi Çeng’le,Türk pan flütü Miskal 19.yy.da Santur ise 20.yy.da artık kullanılmaz olmuşlardır.
Önce viola d’amore şeklinde Sinekemanı adı ile Batıdan gelen Keman,daha sonra Viyola,Viyolonsel ve Kontrbas ile,önceleri Köçekçe ve Tavşanca adı verilen saray rakslarının eşlik sazı olan Kemençe ve Lavta 20.yy.da klasik musikiye de girmiş;Kaşık’la Zilli Maşa’nın halk oyunlarında yaşamasına mukabil,Çalpara da denen Çengi Çubuğu,Köçekçe ve Tavşanca’larla birlikte tarihe karışmıştır.
Musiki aletleri bilimi demek olan “Organoloji”de çalgılar,hangi Müzik söz konusu olursa olsun,bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler gözönüne alınarak,vurmalı çalgılar,nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir.

Ayşen Birgör

Ayşen Birgör – Hesabım Var

Merhaba değerli arkadaşlarım, Aslında çocukluğumdan bugüne kadar geçen sürede hep Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses gibi değerli arabesk sanatçılarının şarkılarını eserlerini dinlemiştim. Ancak son 1 haftadır, Türk Sanat Müziğine doğru müzik tarzımı değiştirmeye karar verdim. Okumaya devam et

wordpress

Plesk Panelde Zamanlanmış Görev Çalıştırma

Merhaba arkadaşlar, Plesk panel kullanan birkaç takipçim Cron ayarlaması konusunda sıkıntı çıktığını ve Plesk panelde Zamanlanmış görev ekleyemediklerini paylaşmışlar. Bende bu sorun üzerine, Plesk panelde Cron Job (Zamanlanmış Görev) çalıştırmasını nasıl yapmamız gerektiğine dair bir makale yazmak istedim.
Okumaya devam et

humansTXT-nedir

Seo Hakkında Güzel Bir Bilgi

Merhaba arkadaşlar, Bu makalemi az önce R10 forumlarında denk gelmiş olduğum bir yazıyı paylaşarak devam etmek istiyorum. SEO çalışmaları konusunda ki bu makale için yazar (s7e7v7e7n7) arkadaşa çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle kendimi size tanıtmak isterim. Ben 30 yaşında bir web girişimci ve web tasarımcısıyım. 6 Yıldır web siteleri yapıyorum ve yaklaşık 4 yıldır kendi sitelerimde seo denemeleri ve testleri yapıyorum. PHP bilgim üst düzey değildir fakat araştırma ve bilgi toplama konusunda başarılı olduğumu düşünüyorum.

5 ay önce çalıştığım iş yerimden ayrıldım ve artık zamanımın çoğunu kendim için siteler yaparak / tasarlayarak geçiriyorum. Tüm sitelerimin toplam ziyareti günlük ortalam 100 bin civarındadır. Ailemin geçimini de bu sitelerden kazandıklarım ile sağlıyorum.

Belirtmek isterim ki hiçbir zaman SEO konusunda ücretli destek vermedim, ve vermeyide düşünmüyorum. Yazının en altında nedenini de anlatacağım.

Uzun süredir bu yazıyı yazmak istiyordum. Uzun bir yazı olacak şimdiden uyarayım. Çünkü bende buradaki çoğu kişi gibi, SEO’cuyum diye geçinen kişilere oldukça fazla para kaptırmış ve hiçbir sonuç alamamış birisiyim. Ve artık resmen insanların dolandırıldığını görüyorum ve ne yazık ki kimse buna bir ses çıkartmıyor !

Günümüzde bilinen ve firmalaşmış bir çok seo firmaları dahil, ufak çaplı link satışı ve tanıtım yapan kişilerin bir çoğu insanların ümitleri karşısında açıkça para sömürüyor ve neredeyse yaptıkları iş ile hem paranızı alıyor hemde sitenize zarar veriyorlar.

Bende bu güne kadar bir çok link, tanıtım yazısı, seo paketleri aldım. Aldığım hiç bir paket derdime derman olmadı. Ne zaman kendi seo mu kendim yapmaya başladım işte o zaman para kazanmaya başladım. Tabi ilk başlarda bende çok yanlışlar yaptım ama zamanlar doğruyu yanlışı görüyorsunuz ve bunları öğreniyorsunuz.
Okumaya devam et

ferdikucuk

Php Yazılım Geliştirme Uzmanında Olması Gerekenler

Merhaba değerli takipçilerim, Bugün makalemde benimde uzmanlık alanım olan “PHP Yazılım Geliştirme” konusunda sizlere bir php geliştiricide ne gibi özellikler olması gerekir anlatmaya çalışacağım.
Şunu rahatlıkla söylemek istiyorum, En azından kendim için abi ben normal insan değilim. Normal çevrelerimiz yoktur. Biraz kırık dedikleri gibi sanırım kafasından sıyırmış insanların en başında biz yazılımcılar gelmekteyiz galiba.
Okumaya devam et