Kategori arşivi: DVHB

Bahar Dönemi Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi 4.Ünite

Açıköğretim fakültesinde okuyan arkadaşlar için bahar dönemi kredisi olan Damga vergisi ve harçlar bilgisi 4. ünite ders notudur.
Okumaya devam et

Bahar Dönemi Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi 3.Ünite

1:Damga vergisinde bir kağıdın tabi olacağı verginin taini için o kağıdın niteliğine bakılır ,niteliği tain edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa atıf olunan kağıdın hükümlerine göre kağıdın kazandığı niteliğine göre vergi alınır.
2:Bir kağıtta toplanan birden fazla akit veya işlemin bir asıldan doğmuş olması ve bınların birbirine bağlı bulunması durumunda sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni için kağıt bir defa vergiye tabi tutulur.
3:Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar ve nispette damga vergiisne tabi olacağından daha fazla vergi yükü ortaya çıkacaktır.,
4:Bir kağıtta birbinden tamamen ayrı birden fazla akit veya işlem biraraya gelmiş olması durumunda herbir işlem için kağıt ayrı ayrı vergiye tabi tutulur.
5:Damga vergisi kapsamına giren kağıtlardan belli para ihtiva edenler nispi esasta vergilenir .
6:Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlar için birden fazla vergi alınmaz ancak kağıtlara ait vergi cezanın tamamından kağıdı imza eden kişiler müteselsilen sorumlu olurlar.
7:Yabancı paranın Türk parasına çevrilmesi maliye bakanlığı tarafından belirlenip açıklanacak usuller kullanılarak yapılmaktadır .
8:Bankalar yutdışı kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisnadır.
9:Kağıdın imza sahibi sayısında damga vergisi mükellefi olur kağıdın vergi ve cezası bu kişilerden herhangibirinden müteselsil borçluluk esasları uyarınca istenebilir.
10:Damga vergisi uygulamasında herbiri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş kağıtlardan herbirine nüsha denir.
11:Nüshadan çıkarılan imza içermeyen bu nedenle aslının aynı olduğu tasdik edilmek suretiyle hukuken geçerliliği sağlanan kağıt kopyalara suret denir.
12:Damga vergisinin tabi şekli kanunlarda belirtilmemiş bir kağıdın niteliği kanunlarda kağıt üzerindeki yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılarak belirlenir.
13:Damga vergisine tabi şekli kanunlarda belirtilmiş olan kağıtların nitelikleri tain edilirken kağıdın ilgili kanundaki adına bakılır.
14:Kağıtta birden fazla kişinin imzasının yer alması sadece mükellef sayıısnı belirleyen bir husutur.
15:Damga vergisi kanununda bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrıayrı miktarda ve nispette damga vergiisine tabi olacağı belirtilmiştir.

Bahar Dönemi Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi 2.Ünite

1:Damga vergisi kapsamındaki kağıtlar açısından nisbi ve maktu vergileme olmak üzere iki temel vergilendirme biçimi söz konusudur.
2:Damga vergisinde kanunla belirlenmiş üst sınır bulunmaktadır,maktu vergilemede vergi miktarı sabittir.
3:Maktu damga vergisinde herbir kağıt için ayrı ayrı belirlenmiş tutarda maktu vergi alınır.
4:En yüksek maktu damga vergisi alınna kağıt belli parayı ihtiva edenleri de dahil olmak üzere turizm işletmeleriile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleridir.
5:Maktu damga vergisi tutarları her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
6:Vergi güvenlik tedbiri olarak bir kısım kağıtlarda mutlaka belli para gösterilmesi zorunluluğu verdır.
7:Damga vergisindeki nispi vergilemede farklı vergi oranları kullanılmaktadır ,damga vergisindeki nispi vergileme de farklı vergi oranları kullanmaktadır.
8:Makbuz karşılığında ödeme damga vergisi için ödeme damga vergiisi için ödeme şeklidir.
9:Damga vergisinin makbuz karşılığı basılı damga konulması suretiyle ve istihkaktan kesinti yapılması suretiyle olmak üzere 3 ödeme şekli vardır.
10:Elektrik havagazı telefon ve su abonman sözleşmelerinin damga vergisi basılı damga konulması şekliyle ödenebilir.
11:İstihkaktan kesinti yoluyla damga vergiisni ödeyecek olan kişi kendisinin değil bir başkasının damga vergisini ödemektedir.,
12:Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kağıtlara damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti suretiyle ödenecektir şerhi konulup yetkililerce imzalanır.
13:Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzutıldığı takdirede verginin alınma oranı 1/4 oranındadır.
14:Makbuz karşılığında ödenecek damga vergileri izleyen ayın 20. günü akşamına kadar vergi dairesine bildirilir.
15:Damga vergisinin pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi usulü 2004 yılında kaldırılmıştır.
16:Nispi vergilendirmede söz konusu olan damga vergisi oranları 1.65,4.95,6.6,ve 8.25 oranında öngörülmüştür.
17:Ybancı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenleyip Türkiyede tedavüle çıkarılan kağıtlar yarı nispet oranında vergiye tabidir.

Bahar Dönemi Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi 1.Ünite

Merhaba arkadaşlar, yaklaşık 2 saat sonra Aöf Adalet MYO’da okuduğum için sınavım var. Ancak sınava gireceğim ders olan Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi’ne hiç çalışamamıştım.Buradan göz atmak istiyorum ve sizlerle paylaşıyorum.
1:Cebri kamu gelirleri devletin mali alanda egemen olması nedeniyle tek taraflı üstün iradesini kullanmak suretiyle bireyler ve topluluklarına buyurup bunlardan kamu gücüne dayanarak hukuki cebir altında topladığı vergi,resim ,harç,şerefiye ve benzeri kamu giderleridir.
2:Cebri kamu giderlerinin bir kısmı karşılılık esasına dayanırken bir kısmıda karşılıksızdır resmi ve harçlar karşılıklı kamu gelirleridir.
3:Vergi ödeyen vatandaşlar ödedikleri vergiler karşılğında devletten somut bir hizmet talep edemezler sadece ülke genelinde sunulan kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelik itibariyle artmasını bekleyebilirler.
4:Damga vergisi Türk vergi sistemi içinde yer alan vergilerden biridir damga vergisi yasada vergi adı altında düzenlenmiş olmasına rağmen niteliğinde bi mali yükümlülüktür zira damga vergisi bir hukuki işlemin kağıda dökülmesi suretiyle kazandığı ispat ayrıcalığı karşılığında alınır. Okumaya devam et